HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE BYSTRIČANYDátum pridania: 16.06.2010          Počet zobrazení článku: 5484          tlačiť článok

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE BYSTRIČANY

Ing. Milan Plevka

 

Postavenie hlavného kontrolóra:

- hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo,

- kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť,

- počas výkonu funkcie nemôže byť členom politickej strany alebo hnutia,

- funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: poslanca zastupiteľstva, predsedu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je samostprávny kraj, iného zamestnanca samosprávneho kraja,

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny platných hlasov prítomných poslancov zastupiteľstva,

- hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na funkčné obdobie v trvaní 6 rokov,

- odmenu kontrolóra schvaľuje obecné zastupiteľstvo,

- po skončení funkčného obdobia ma nárok na odstupné v sume dvoch mesačných platov,

- výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká: vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím jeho funkčného obdobia, smrťou,dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol zbavený spôsobilosti na právne úkony a odsúdený za trestný čin, zanedbávaním povinností vyplývajúcich z jeho funkcie,

 

 


Súvisiace odkazy: Obecné zastupiteľstvo, Komisie pri OZ, Matrika, Vedenie obce, Pracovníci obce, ZPOZ,Náhodná fotografia