Termal Bystričany

Termal Bystričany – príspevková organizácia obce

Obec zriadila príspevkovú organizáciu od 1.1.2003. Základný účel a predmet činnosti je správa hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, správa obecných cintorínov, zber a zneškodňovanie odpadov z obce, čistenie a údržba komunikácii, výsadba a údržba verejnej zelene, správa a údržba verejného osvetlenia, zabezpečenie zásobovania pitnou a úžitkovou vodou a odvádzanie odpadových vôd, údržba vyhradených technických zariadení vo vlastníctve obce a zemné práce.

OPOS BYSTRIČANY, s.r.o. bola premenovaná na TERMAL CHALMOVÁ – BYSTRIČANY s.r.o. s platnosťou od 22.11.2006.

Táto s.r.o. vykonáva nasledovné činnosti:

Oficiálna stránka Termalu Bystričany: www.chalmova.sk


Článok je tlačený zo stránky www.bystricany.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk