Zlepšenie systému odpadového hospodárstva

so zameraním na separovaný zber a kompostovanie odpadu

Žiadateľ: Obec Bystričany
Program: Operačný program Základná infraštruktúra
Priorita: Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie: 2.3. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva
Názov projektu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva so zameraním na separovaný zber a kompostovanie odpadu
Číslo zmluvy: 011/2.3/2006
Kód projektu: 11420300111

Obec Bystričany doručila Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku dňa 28.12.2005 na Ministerstvo životného prostredia SR. Rozhodnutie ministra životného prostredia o schválení žiadosti bolo obci doručené dňa 15.5.2006.

Dodávateľom stavebných prác sa stala firma STS, s.r.o., Stavebno – obchodná spoločnosť, Záhradnícka č. 3, 971 01 Prievidza na základe výsledkov verejnej súťaže. Technologické zariadenia (napr.: univerzálny nosič náradia, Lis Ekosack 50, drtič biologického odpadu) boli zakúpené od viacerých dodávateľov podľa výsledkov verejného obstarávania.

Ciele projektu

Ciele projektu sú zároveň v súlade s cieľmi štátnej environmentálnej politiky, a to v oblasti: skvalitnenia separovaného zberu odpadov s predpokladom zníženia množstva komunálneho odpadu minimalizovania negatívneho vplyvu odpadov zabezpečenia maximálneho zhodnotenia vo forme druhotných surovín spracovávania a využívanie biologických odpadov na organické hnojivá.

Hlavným cieľom projektu je výstavba kompostovacieho zariadenia Obec Bystričany a skvalitnenie zavedeného programu odpadového hospodárstva a následné materiálové a energetické zhodnocovanie odpadu v prospech hospodárenia obce.

Realizácia hlavného cieľa v rámci odpadového hospodárstva bude smerovať k zvyšovaniu množstva vyseparovaných zložiek odpadov a jeho následnému zhodnocovaniu alebo resp. jeho opätovným použitím bude umožnené získavanie druhotných surovín pre ich ďalšie uplatnenie.


Článok je tlačený zo stránky www.bystricany.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk