Dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti - Oznámenie vzniku daňovej povinnosti

                             - Oznámenie zániku daňovej povinnosti

Daň za psa             - Evidenčná karta chovateľa psa

                             - Odhlásenie psa z evidencie

Daň za ubytovanie  - Ohlásenie daňovej povinnosti

                             - príloha: Evidencia ubytovaných

Miestny poplatok za komunálny odpad  

                             - Ohlásenie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti

                            


Článok je tlačený zo stránky www.bystricany.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk