Fondy EÚDátum pridania: 01.12.2015          Počet zobrazení článku: 757          tlačiť článok

Fondy EÚ

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany“

 

Obec Bystričany realizuje projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Prioritná os:                         2 - Energetika 

Opatrenie:                            2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Miesto realizácie projektu :   Obec Bystričany

 

Názov projektu :                    „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

                                               Bystričany“

 

Stručný opis projektu        Predmetom projektu je rekonštrukcia jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia v obci Bystričany. Zámerom projektu je splnenie technických noriem pre osvetlenie komunikácii a verejných priestranstiev, ako aj zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia. V rámci projektu sa namontuje 346 ks nových LED svietidiel. Bude dodaných a namontovaných 336 ks nových oceľových výložníkov, vymení sa 5 ks rozvádzačov pre napájanie verejného osvetlenia.  

 

Názov a sídlo prijímateľa :   Obec Bystričany

                                               M. Nešpora 1

                                               972 45 Bystričany 

                                              

Výška poskytnutého príspevku            260 346,56 €

Dátum začatia realizácie aktivít projektu:     08/2015

Dátum skončenia realizácie projektu          04/2016                          

Názov riadiaceho orgánu    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Internetová stránka riadiaceho orgánu:     www.mhsr.sk

Internetová stránka operačného programu: www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast.sk

 

 

Fotogaléria - Fotodokumentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia


Súvisiace odkazy: Revitalizácia centrálnej zóny obce, Revitalizácia centrálnej zóny obce, Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Zlepšenie systému odpadového hospodárstv, Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Zlepšenie systému odpadového hospodárstv, Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Bystričany, Ochrana ovzdušia-nákup čistiaceho auta,Náhodná fotografia