Zbor pre občianske záležitostiDátum pridania: 13.03.2012          Počet zobrazení článku: 4007          tlačiť článok

Zbor pre občianske záležitosti

v obci

ZPOZ – Zbor pre občianske záležitosti

 

     V obci Bystričany svoju činnosť uskutočňuje  zbor pre občianske záležitosti  od doby vzniku Miestnych národných výborov, dávno pred vznikom dnešných obecných úradov.

     Už dlhé roky členovia tohto zboru organizujú  množstvo občianskych obradov a slávností spojených zo životom ľudí žijúcich v našej obci.

 

     Od roku 2011  sú členmi zboru: starosta obce Vojtech Bartoš, zástupkyňa starostu Anna Bajzíková, matrikárka Soňa Dudášová, pracovníčka obce Jana Šnircová, Ing. Juliana Plevková - spev, Mgr. Libor Plevka - hudobník, Helena Kmeťová – zapisovateľka pamätnej knihy obce.

 

     Tento kolektív pracovníkov uskutočňuje v priebehu roka pravidelné obrady a  rôzne príležitostné slávnosti v obradnej miestnosti obecného úradu ale i v sále kultúrneho domu.

 

* Uvítania detí do života - prijatie novonarodených detí a ich rodičov v obradnej miestnosti obecného úradu (máj 2013) 

 

* Uzavretie manželstva -  v roku 2013 uzavrelo manželstvo celkom 9 snúbeneckých párov, z toho cirkevnou formou 4 páry a na obecnom úrade 5 párov.

* Rozvodov občanov obce sme v tomto roku zaznamenali 10. 

* Rozlúčka so zosnulými - v roku 2013 nás navždy opustilo 17 spoluobčanov, všetky smútočné rozlúčky sa uskutočnili cirkevnou formou. 

 

* Rozlúčková slávnosť s materskou školou - jún 2013 – prijatie 13 detí, predškolákov, ktorí opúšťajú MŠ a nastupujú do ZŠ

 

* Rozlúčková slávnosť so základnou školou - jún 2013 – prijatie 19 žiakov deviateho ročníka ZŠ, ktorí zo ZŠ odchádzajú študovať ďalej na stredné školy a odborné učilištia

 

* Prijatie bývalých žiakov ZŠ Bystričany (stretávka) - v roku 2013 sme v obradnej miestnosti slávnostne prijatli dve triedy bývalých žiakov základnej školy pri príležitosti uplynutia 35 rokov od ukončenia ich školskej dochádzky.

 

Slávnostné prijatie jubilantov - november 2013 v sále Kultúrneho domu v Bystričanoch  - okrúhle životné jubileá 60, 70, 80 a 90 rokov (slávnostný prihovor starostu, zápis do pamätnej knihy, občerstvenie, darček a kvety  jubilantom, kultúrny program –  vystúpenie hudobnej skupiny ANIMA z Bystričian). V roku 2013 - šesťdesiatníkov 21, sedemdesiatníkov 17, osemdesiatníkov 12, deväťdesiatroční jubilanti 2. Okrúhle jubileum – 50 rokov života oslávilo 32 občanov, týmto jubilantom bol od obce zaslaný blahoprajný telegram.


Súvisiace odkazy: Obecné zastupiteľstvo, Komisie pri OZ, Matrika, Vedenie obce, Pracovníci obce, Hlavný kontrolór obce,Náhodná fotografia