Smernice a predpisyDátum pridania: 16.10.2009          Počet zobrazení článku: 7223          tlačiť článok

Smernice a predpisy

- Smernica  upravujúca postup verejného obstarávania obce Bystričany

- Smernica na výkon finančneho riadenia a finančnej kontroly Obce Bystričany

Dodatok č. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Bystričany č. 3/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bystričany

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch

Dodatok č. 3 k vnútrornému predpisu na vedenie účtovníctva pre Obec Bystričany

Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Bystričany č. 3/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bystričany

Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu na vedenie účtovníctva pre Obec Bystričany

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu na vedenie účtovníctva pre Obec Bystričany

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Bystričany č. 3/2012 o určení výškya účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnsoti Obce Bystričany

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bystričany

Cenník služieb obce Bystričany 

Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Bystričany

Zásady poskytovania darov na sociálne účely z rozpočtu obce Bystričany

Dodatok č. 1/2012  k Vnútornej smernici pre verejné obstarávanie pre Obec Bystričany

Vnútorná smernica č. 2/2012 - Tvorba a použitie sociálneho fondu

Štatút obce Bystričany

Vnútorná smernica č. 1/2012 - Prevádzkový poriadok športovísk Obce Bystričany

Smernica odmeňovania poslancov a členov komisii zriadených OZ

Smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu zamestnancov

Rokovací poriadok

Smernica o verejnom obstarávaní,

Registratúrny poriadok a registratúrny plán

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Bystričany

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bystričany na roky 2007 - 2013


Súvisiace odkazy: VZN obce, Rozpočet, Uznesenia,Náhodná fotografia