Verejné obstarávanieDátum pridania: 17.01.2014          Počet zobrazení článku: 2853          tlačiť článok

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje
Názov organizácie:          Obec Bystričany
Sídlo:                                 Obecný úrad v Bystričanoch, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
IČO:                                    00318019   

Štatutárny zástupca:         Vojtech  Bartoš, starosta

Web:                                   www.bystricany.sk

 

Profil:

Obec Bystričany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „ZVO“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú osoby riadiace procesy verejného obstarávania (bývalé odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie) v spolupráci so starostom obce a s jednotlivými referentmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo vlastnom "Profile verejného obstarávateľa".

Informácia o zadaní zákaziek


Súvisiace odkazy: Dodávka zemného plynu,Náhodná fotografia